Magasin E, Frihamnen

Magasin E i Frihamnen (Lundbyvassen) revs i november 2023 för att möjliggöra spårburen kollektivtrafik mellan Hisingsbron och Lindholmen.

Kulturhistoriskt värde

Magasin E var en kulturhistoriskt värdefull byggnad och fanns (i likhet med många byggnader som rivs i Göteborg) med i stadens bevarandeprogram för kulturhistoriskt värdefull bebyggelse. Byggnadens arkitektoniska utformning var mycket karaktäristisk och berättar om den tidigare hamnverksamheten på platsen.

Det intilliggande Magasin D har en till stora delar identisk utformning och kommer av allt att döma att bevaras.

Skäl till rivning

I beslutet om rivningslov står att läsa, att ”en avvägning har gjorts mellan att bevara byggnaden som har ett kulturhistoriskt värde och värdet av att få en välfungerande bebyggelsestruktur i Frihamnen med rationella kvartersstorlekar och kvartersformer samt att kunna placera en hållplats centralt beläget i Frihamnen”.

Vidare: ”Att möjliggöra spårburen kollektivtrafik mellan Hisingsbron och Lindhomen bedöms vara ett allmänt intresse som väger tyngre än det allmänna intresset av att bevara den aktuella byggnaden.”

Enligt Stadsbyggnadsförvaltningen var det alltså inte möjligt att dra spårvägen över området utan att först riva Magasin E.

Hade inte behövt rivas

Samtidigt visar en masteruppsats, skriven och framlagd av Mahdis Mirsadeghi vid Chalmers 2023, tydligt och grundligt hur Magasin E visst hade kunnat bevaras utan att förhindra dragningen av spårburen kollektivtrafik på platsen.

Mirsadeghis examensarbete visar hur den gedigna magasinsbyggnaden tvärtom hade kunnat få nya funktioner i anslutning till spårvägen till exempel som vänthall.

Läs Mahdis Mirsadeghis uppsats här.

Magasin D till höger i bilden.

Slutsats

Rivningen av Magasin E är ytterligare ett exempel på det gränslösa resursslöseri och förakt för vårt byggda kulturarv samt den slapphet som innebär att Göteborgs beslutsfattare gång på gång gör minsta möjliga ansträngning för att på ett hållbart och respektfullt sätt anpassa nya byggnader och funktioner till det redan byggda. Att man ser vår befintliga bebyggelse som hinder i stället för resurser i stadsutvecklingen.

Rivningen är också en påminnelse om att Göteborgs bevarandeprogram för kulturhistoriskt värdefull bebyggelse i praktiken sällan har någon betydelse för en byggnads bevarande.

En av Mahdis Mirsadeghis visualiseringar av hur Magasin E hade kunnat bevaras.

< Tillbaka till Aktuella fall