Kv. Härbärget

Alldeles intill Brunnsparken och Arkaden ligger kvarteret Härbärget som numera kanske mest kännetecknas av den brända tomten som gapat tom ända sedan 2005. Då ödelades huset på Södra Hamngatan 47 i en svår brand.

Medan branden var en olyckshändelse planeras nu ytterligare och än mer omfattande förstörelse i detta kvarter. Tre kulturhistoriskt och arkitektoniskt värdefulla samt miljöskapande byggnader från 1803-1930 har beviljats rivningslov.

Den äldsta byggnaden på Drottninggatan 52 (nedan t.v.) uppfördes cirka 1803 och byggdes på med ytterligare en våning 1875. Då försågs också huset mot gatan med ett fasaduttryck i nyrenässansstil. I det antikvariska utlåtandet står att läsa att byggnaden är en representant för det tidiga 1800-talets återuppbyggnad och stadskärnans succesiva förnyelse under 1800-talets sena och 1900-talets första hälft och är ett viktigt uttryck för riksintresset Göteborgs innerstad. Byggnaden är att betraktas som särskilt kulturhistoriskt värdefull. Det är gårdshuset till denna byggnad som nu står inför rivning.

Detsamma gäller gårdshuset till byggnaden på Södra Hamngatan 35/Fredsgatan 2 (nedan t.h.), uppförd 1887. Enligt det antikvariska utlåtandet är denna byggnad en representant för den successiva förnyelsen av Göteborgs stadskärna under sena 1800-talet. Som sådan är byggnaden ett viktigt inslag i riksintresset för kulturmiljövården Göteborgs innerstad samt för Göteborgs bevarandeprogram. Ändå kommer även detta värdefulla hus nu att rivas.

Till sist har vi även hörnhuset på Fredsgatan 4/Drottninggatan 50 (ovan) som uppfördes 1930 och ritades av den kände göteborgsarkitekten Nils Olsson (Valhallabadet, Örgryte trädgårdsstad m.fl.). Detta är det enda huset som syns från gatan och har uppmärksammats av FASAD vid ett flertal tillfällen.

Byggnaden har ett ovanligt utförande då den så sent som 1930 uppfördes med tydliga inslag av 20-talsklassicism och Art Deco vilket i sig är ett relativt ovanligt inslag i Göteborgs stadsbild. Till stora delar är byggnadens exteriör bevarad i sitt originalutförande, med undantag för entréplan där en del ändringar skett genom åren såsom uppglasning av bottenvåningar. Byggnaden har arkitekturhistoriska värden och har också ett miljöskapande värde som en av få äldre byggnader bevarade på Fredsgatan. Så enligt det antikvariska utlåtandet.

Det behöver knappast påpekas, att samtliga byggnader är upptagna i Göteborgs bevarandeprogram och de två gårdshusen omfattas dessutom av riksintresse. Ändå tillåts nu Hufvudstaden – som döpt om kvarteret till det mer kommersiellt gångbara ”Johanna” – förverkliga sina planer och riva de två gårdshusen och Nils Olssons skapelse i sin helhet.

< Tillbaka till Aktuella fall