Kv. Barken, Masthugget

I kv. Barken mellan Tredje och Fjärde Långgatan, Nordhemsgatan och Värmlandsgatan revs ett flertal byggnader av stort kulturhistoriskt värde under åren 2021-2022 som med sin blandning av bostäder och lågskaliga industri- och verkstadsbyggnader utgjorde ett unikt inslag i Masthugget och hela Göteborg.

Kv. Barken

Utbyggt under ett fyrtiotal år (1870-1910) beskrevs kvarteret som det där variationen i arkitekturen är som störst i området. Här samsades det sena 1800-talets nyrenässans, det tidiga 1900-talets klassicism, jugend och nationalromantik med lägre byggnader av industrikaraktär. Särskilt viktigt för Barkens karaktär var den låga exploateringsgraden över kvarterets mitt. ”Där öppnar kvarteret sig mer mot gatan och blottar sitt rika taklandskap, höga skorstenar, nakna gavlar och gårdarnas sparsmakade grönska”, skriver Stadsbyggnadskontoret i en analys av Långgatorna från 2012. Även om sekelskiftets klassicism fortfarande är starkt representerad i kvarteret av lägenhetshusen i kvarterets västra del, är denna ”midja” av lågskalig, blandad bebyggelse förlorad för alltid. Få andra platser i staden uppvisade samma avläsbarhet avseende byggnadernas användningsområden och arkitektoniska förändring genom tiderna.

Fjärde Långgatan 9. Foto: Filip Laurits

Fjärde Långgatan 9

Byggnaden på Fjärde Långgatan 9 uppfördes 1877 på initiativ av grosshandlare Claes Johansson som drev väveriet Annelund i angränsande kvarter. Användningen var ursprungligen magasin, kontor och matsal för väveripersonalen, men redan 1885 omvandlades lokalerna till bostäder. Byggnaden, ritad av arkitekt August Krüger i nyrenässansstil, beskrevs ha höga hantverksmässiga kvaliteter och var enligt Stadsbyggnadskontorets analys från 2012 en av långgatsområdets bäst bevarade äldre byggnader med en ovanligt välbevarad interiör. Den ansågs ha mycket högt kulturhistoriskt värde i kraft av sin ålder, sin historia och sitt oförändrade skick.

Båtbyggeriet. Foto: Daniel Wirgård

Båtbyggeriet

En av de industriverksamheter som fanns i kv. Barken var det gamla Båtbyggeriet

1898 började tomten på Fjärde Långgatan 24 bebyggas, ett träskjul som till en början användes som materialupplag men senare byggdes om till båtbyggeri. Mot gatan uppfördes ett enkelt plank i trä som fanns ända fram till rivningen 2021. Skjulet hade genomgått stora förändringar under årens lopp, snickarboden var däremot är intakt och användes som verkstad av både inrednings- och båtsnickare framtill 2014. Då var de gamla maskinerna från 20- och 30-talet fortfarande i bruk.

Enligt Stadsmuseets kulturmiljörapport från 2015 hade båtbyggeriet tillsammans med de andra anläggningarna “en viktig roll som förmedlare av områdets tidigare historia med en blandad bebyggelse bestående av verksamheter, industrier och bostäder. Blandningen har en lång historisk förankring och bidrar till områdets särpräglade karaktär”.

Interiör från båtbyggeriet. Foto: Daniel Wirgård

Fjärde Långgatan 9. Foto: Paul Wennerholm

Smidesverkstan

Den enda byggnaden som bevarats av denna unika bebyggelse är den f.d. smidesverkstan på Tredje Långgatan 26.

1902 uppfördes på tomten de smides- och filareverkstäder som ända fram till rivningen kröntes av två karakteristiska tegelskorstenar. 1905 stod det som länge var känt som O. A. Möllers verkstad klar med den kulissfasad som elegant maskerar den inre stålkonstruktionen.

Efter ett par årtionden hade verksamheten expanderat till att med sina nästan 30 anställda vara en av de största leverantörerna inom sin bransch i Göteborg. Förutom byggnads- och fartygssmide, tillverkades bland annat järnkonstruktioner för hissar och broar.

O. A. Möllers verkstad på Tredje Långgatan 26 i början av 1900-talet.

Smidesverkstan på Tredje Långgatan blev kvar ända fram till 1980-talet och verksamheten stannade till stor del inom samma familj, om än i olika skepnader. Sedan dess har fastigheterna inhyst bland annat keramikverkstad, en cykelförening och musikstudior. På övervåningen fanns under en tid ett bostadskollektiv.

2009 grundades konstföreningen Rum 26 som verkade i lokalerna i gatuplan under ett antal år framöver.

Galleri Rum 26 på Tredje Långgatan 26, 2010. Foto: Filip Laurits

Rivningar och konsekvenser

Källfelt Byggnads AB, som står bakom rivnings- och nybyggnadsprojektet i kv. Barken, kommer ersätta de rivna byggnaderna med nya bostäder och verksamhetslokaler. Planen innehåller flera goda delar såsom 80 nya lägenheter och lokalytor om 700 kvm. Det planeras även en passage tvärs genom kvarteret med anslutande torgyta mot Tredje Långgatan. Detta med motiveringen att det pietetsfullt tar vara på, ja till och med förstärker, kvarterets centrala del med lägre bebyggelse. Bra så. Men detta möjliggörs genom att den befintliga bebyggelsen som står för just denna särpräglade “midja” tillåts rivas.

Båtbyggeriet, smidesverkstaden på gården, polishusets gamla häkteslokaler och det tidigare väveriet på Fjärde Långgatan 9 ersätts alltså av en ny bebyggelse som dessutom är av en helt annan exploateringsgrad. Gathus tillåts nu en höjd motsvarande omgivande byggnader. Gårdshusen i sin tur tillåts uppföras i höjd med kvarterets högsta byggnad, polishuset. Smedjans gathus på Tredje Långgatan 26 är den byggnad i kvarterets mitt som ska bevaras “och får användning anpassad till byggnadernas kulturvärden”. Att smedjan bevaras utifrån dess kulturvärde bör ifrågasättas då byggnaden, till skillnad från Fjärde Långgatan 9, förvanskats till oigenkännlighet.

Läs mer

Långgatorna i Masthugget – karaktärisering och analys av stadsmiljö. Göteborgs stadsbyggnadskontor, 2012

Detaljplan för kv 4 Barken inom stadsdelen Masthugget. Göteborgs stadsbyggnadskontor, 2012

Stora kulturvärden hotas av stadens exploateringstryck. Göteborgs-Posten, 14 februari 2019

Tredje Långgatan 26 och det påbörjade nybygget, november 2023. Foto: Filip Laurits

< Tillbaka till Aktuella fall