Johannebergs landeri

Vid Korsvägen finns Johannebergs landeri, idag klassat som riksintresse. I detaljplanen för Västlänken har man samrått för att minska påverkan på riksintressanta kulturmiljöer, däribland detta landeri som öppnar historiens fönster ut mot framtidens tågtunnel. 

Delar uppfördes i slutet av 1700-talet men merparten under 1800-talet. Den västra flygeln brann ned 1920, varefter man byggde den nuvarande västra längan.  

Markerna kring byggnaden var betydligt större på 1800-talet, sen bebyggdes Eklandagatan och staden växte in på markerna.

Även om det inte finns några officiella rivningsplaner för Johannebergs landeri, riskerar träbyggnaden (som 2021 alltså markerar 100 år) att ta skada av pågående sprängningsarbeten för blivande Station Korsvägen. Om planerna för det nya Humanistiska biblioteket och stationens uppgång i Renströmsparken innebär ett hot för Johannebergs landeri återstår att se. Eftersom både nuvarande Humanistiska biblioteket (1951-54) och f.d. Kjellbergska gymnasiet (1935) planeras att rivas för detta ändamål, går det inte att vara säker.

Läs mer om Johannebergs landeri och dess historia samt allmänt om Göteborgs landerier i Monica Bengtsons artikel.

< Tillbaka till Aktuella fall